Settings (1 Player):

5 Patrol Cars
Bonus Car @ 10,000 Points